• QC Supervisor

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสุงกว่า ด้านการควบคุมคุณภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ทำานด้านการควบคุมการคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี (หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับกลุ่มตู้อาบน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  5. ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้
  6. เดินทางต่างจังหวัดได้
  7. สุขภาพแข็งแรง มีความคล่องตัวสูง ขยัน อดทน ซื้อสัตย์

  ลักษณะงาน

  1. ดำเนินการตรวจสอบงานคุณภาพการติดตั้งตู้อาบน้ำตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งได้อย่างครบถ้วน เรียบร้อย เชื่อถือได้

  ผลตอบแทน

  1. เงินเดือนสามารถเจรจาได้
  2. เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)
  3. ประกันสังคม

  สมัคร

 • Foreman (Project Sales)

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย อายุ 20-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสุงกว่า สาขา ช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, ช่างสำรวจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ทำานด้านการควบคุมการก่อสร้างโรงงาน,อาคาร,บ้านจัดสรร, คอนโด เป็นต้น
  4. มีความสามารถในการอ่านแบบ Drawing ได้
  5. มีความสามารถในการถอดปริมาณงานได้
  6. มีบุคคลค้ำประกัน
  7. ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  8. ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้
  9. เดินทางต่างจังหวัดได้
  10. สุขภาพแข็งแรง มีความคล่องตัวสูง ขยัน อดทน ซื้อสัตย์

  ลักษณะงาน

  1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
  2. ปรับแผนงานและควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขายและการตลาด
  3. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่การตรวจสภาพแวดล้อมหน้างานก่อนเข้าติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนติดตั้ง
  4. ควบคุมการใช้อุปกรณ์การติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงานและรายละเอียดที่กำหนดไว้
  5. จัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารโครงการตามวันและเวลาที่กำหนด
  6. ประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. จัดหาและร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐาน

  ผลตอบแทน

  1. เงินเดือนสามารถเจรจาได้
  2. เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)
  3. ประกันสังคม

  สมัคร