PRODUCT & TECHNICALS

 • HW106-W106

  ตะแกรงวางจานตั้งพื้น 2 ชั้น

 • HW106-W106B

  ตะแกรงเอนกประสงค์

 • HW106-W106D5

  ตะแกรงวางจานติดผนัง 1000MM.

 • HW106-W106D6

  ตะแกรงวางจานติดผนัง 800MM.

 • HW106-W106D7

  ตะแกรงวางจานติดผนัง 600MM.

 • HW106-W106L1

  ที่ใส่ช้อน-ส้อมแบบแขวนและติดผนัง

 • HW106-W106O

  ตะแกรงวางจาน-พร้อมถาดSUS

 • HW106-W106O1

  ที่ใส่ช้อนและตะเกียบ

 • HW106-W106O3

  ที่ใส่ช้อน-ส้อม แบบตั้งพื้น

 • HW106-W106X

  ตะแกรงวางจาน พร้อมถาดSUS

 • HW106-W106Y3

  ชั้นวางของ 2 ชั้นเอนกประสงค์พร้อมที่สำหรับเสียบมีด+เขียง

 • HW108-W108B

  ชั้นวางขวดแบบชั้นตรงใหญ่